Vallentuna Taekwondo IF bjuder söndag den 6 mars klockan 19:40 in föreningens medlemmar till årsmöte.

Plats: Ekebyskolan (efter träningen)

Motioner hänvisas till Vallentuna Taekwondo:s officiella mailadress.

DAGORDNING
1 Mötets öppnande
2 Mötets behörighet
3 Val av mötets ordförande
4 Val av mötets sekreterare
5 Godkännande av dagordning
6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret
8 Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret
9 Revisorernas berättelse för det avslutade verksamhetsåret
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11 Verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår
12 Fastställande av medlemsavgift
13 Val av styrelse
14 Val av revisorer
15 Val av valberedare
16 Inkomna motioner
17 Övriga frågor
18 Mötets avslutande