Kallelse till Årsmöte (6 mars)

Vallentuna Taekwondo IF bjuder söndag den 6 mars klockan 19:40 in föreningens medlemmar till årsmöte.

Plats: Ekebyskolan (efter träningen)

Motioner hänvisas till Vallentuna Taekwondo:s officiella mailadress.

DAGORDNING
1 Mötets öppnande
2 Mötets behörighet
3 Val av mötets ordförande
4 Val av mötets sekreterare
5 Godkännande av dagordning
6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret
8 Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret
9 Revisorernas berättelse för det avslutade verksamhetsåret
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11 Verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår
12 Fastställande av medlemsavgift
13 Val av styrelse
14 Val av revisorer
15 Val av valberedare
16 Inkomna motioner
17 Övriga frågor
18 Mötets avslutande

Behöver du hjälp?